คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (4ปี) (หลักสูตร 2 ภาษา  Billingual program)นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย teacher nun

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนสายการเรียนวิทย์-คณิต
 • ส่วนสูง ผู้หญิง 155 ขึ้นไป ผู้ชาย 165 ขึ้นไป (กรณีส่วนสูงไม่ได้มาตรฐานสามารถนำหลักเกณฑ์อื่นมาประกอบได้
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน
  จุดเด่นของหลักสูตร
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-ปัจจุบัน
 • ค่าเทอมสามารถกู้ กองทุน กรอ./ กยศ. ได้  พร้อมมีทุนจาก รพ. ทั้งรัฐ และเอกชน
 • มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลภูมิพล,โรงพยาบาลปทุมธานี, โรงพยาบาลนพรัตน์วชิระ, โรงพยาบาลพุทธโสธร, เครือโรงพยาบาลวิภาวดี, เครือโรงพยาบาลพญาไท เป็นแหล่งฝึกและศีกษาดูงาน
 • ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนภายใน 1 เดือน
 • ในระหว่างศึกษามีทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล  (หลักสูตร 1ปี)     (Practical Nurse) PN.

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย teacher nun

จุดเด่นหลักสูตร

 • เรียนจบไว ภายใน 1ปี มีรายได้คุ้มค่าเรียน รายได้ 15,000 – 20,000 บาท รับรองมีงานทำทันที
 • การทำงานสวมชุดขาว มีหมวกขาว อย่างมีเกียรติ
 • เรียนไม่ยาก ทฤษฏี / ฝึกปฏิบัติ  ควบคู่
 • ค่าเทอมแบ่งชำระเป็นงวดได้ ไม่แพง
 • ได้เข้ารับใบประกาศนียบัตร งานรับประทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรได้รับการเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรจากสภาพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
 • การเรียนการสอนเน้นภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การเรียนมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
 • มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลภุมิพล เครือโรงพยาบาลพญาไท เครือโรงพยาบาลวิภาวดี สำหรับเป็นที่ฝึกงานและศึกษาดูงานของนักศึกษา
 • ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนภายในระยะเวลา 1 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย ม.6 สายวิทย์/สายศิลป์ ปวช. ทุกสาขา กศน. หรือผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว
 • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.50
 • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

Minimum 4 characters
Call Now Button