ประวัติมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2539 โดยมีปณิธานที่มุ่งจะขยายโอกาสด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะทางเศรษฐกิจสังคม ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ขยายการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

Minimum 4 characters
Call Now Button