คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ School of Pharmacyนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย teacher nun

หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต Doctor of Pharmacy
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (6 ปี)

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • รับเฉพาะแผนสายการเรียนวิทย์-คณิต
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้นม.6
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • ระดับคะแนน Admission ไม่น้อยกว่า 14,000 คะแนน
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผ่านการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

จุดเด่นของหลักสูตร

 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
 • สำนักงานก.พ. กำหนดให้หลักสูตรเภสัชศาสตร์ 6 ปี เทียบเท่ากับการศึกษาระดับปริญญาโท และวิชาชีพเภสัชกรเป็นอาชีพขาดแคลนอย่างยิ่งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจึงมีตำแหน่งงานว่างทั้งในภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก
 • คณะมีการเปิดหลักสูตร 2 กลุ่มสาขาย่อย คือ บริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care) และ เภสัชอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาย่อยที่ตนเองสนใจ ในชั้นปีที่ 4 เพื่อมุ่งเน้นทักษะเฉพาะและความเป็นเลิศในสาขาย่อยนั้นๆ
  กลุ่มสาขาบริบาลเภสัชกรรม มุ่งเน้นการดูแลและบริบาลผู้ป่วยด้านยา ทั้งในส่วนของเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) เภสักรรมโรงพยาบาล และการบริหารเภสัชกิจ (การบริหารจัดการยา) กลุ่มสาขาเภสัชอุตสาหการ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมไปถึงการควบคุมการผลิตและการจดทะเบียนยา
 • นอกจากการปฏิบัติงานในสองกลุ่มวิชาย่อยดังกล่าวแล้ว เภสัชกรที่จบในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียยังสามารถปฏิบัติงานในส่วนอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้ เช่น การเป็นผู้แทนยา (Drug Detailing) เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในองค์การอาหารและยาและ สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น
 • การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรม โดยมีความร่วมมือด้านฝึกปฏิบัติงานและการวิจัยกับสภาบันชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลศูนย์นครนายก, บริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด และ Bushu pharmaceuticals Ltd. ประเทศญี่ปุ่น
  มีห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ( LAB ) และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกภาคปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โดยจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในถานประกอบการมากกว่า 2000 ชั่วโมงตามข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรม
 • ทำความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานและการวิจัยกับสถาบันชั้นนำภายในละต่างประเทศ
  คณะมีการเปิดหลักสูตร 2 กลุ่มสาขาย่อย คือ บริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care) และ เภสัชอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาย่อยที่ตนเองสนใจ ในชั้นปีที่ 4 เพื่อมุ่งเน้นทักษะเฉพาะและความเป็นเลิศในสาขาย่อยนั้นๆ

 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์บัณฑิต 4 ปีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย teacher nun
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ(4ปี)                   Cosmetic Science and Heath Product

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประโยชน์ในการเป็นผู้ประกอบการ SME รวมทั้ง ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการควบคู่ไปด้วย
 • มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มาตรฐานและทันสมัย นักศึกษาสามารถทำงานวิจัยผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์
 • มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงงานผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอางค์ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เช่น IDS Manufacturing Limited บ.กิฟฟารีน, บ.พาซานาคอสเมติค, บ. ทีโอ เคมิคอล ,บ.มินเทคแลปบอราทอรี่ ,บ.บุญศิริ สกินแคร์,บ.ไดซาน่าคอสเมติค เป็นต้น
  คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานเครือข่าย

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

Minimum 4 characters
Call Now Button