คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ School of Management Scienceนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์นัน teacher nun
สาขาวิชาการจัดการและบริหาร Management and Administration

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

เรียนคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างไร (เรียน ป.ตรี ภาคพิเศษสำหรับคนทำงาน)

ทางคณะฯ ได้ปรับหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ทีมีเวลาเรียนน้อย เรียนง่าย จบไว  โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

 1. เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สามารถเรียนทฤษฏีจบได้ภายใน 2.5 ปี)
 2. เรียนแบบ block course คือการเรียนครั้งละ 2 วิชา  เช้า 1 วิชา บ่าย 1 วิชา เรียนครบ 5 ครั้ง สอบวัดผลทันที
 3. วุฒิปริญญา จะไม่มีระบุว่าเป็นการเรียนแบบภาคพิเศษ และไม่ระบุจำนวนปีที่ศึกษา
 4. ค่าเทอม 16,667 บาท สามารถ ผ่อนชำระได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ /หรือทำเรื่องอนุมัติทุน กยศ. ให้ ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมตลอดหลักสูตร ***
 5. หลักสูตรเน้นศาสตร์ในด้านการจัดการและบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างให้เป็นนักบริหารมืออาชีพรุ่นใหม่
 6. ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
 7. มีเครือข่ายการทำงาน ที่พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำงานกับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 8. มีโครงการฝึกงานและศึกษาดูงานกับหน่วยงานชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ****
 9. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ สามารถเป็นผู้ประกอบกิจการได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
* วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน.

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. หน่วยงานราชการ อาทิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ฯลฯ
 2. หน่วยงานเอกชน ได้แก่ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ อาทิ การไฟฟ้า การประกา องค์การโทรศัพท์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น ในตำแหน่งงาน อาทิ นักบริหารทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์โครงการ /ระบบงาน เลขานุการ ผู้ประกอบธุรกิจ

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

*** ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับทุน กยศ. ได้โดยตรงกับอาจารย์นัน

****การศึกษาดูงานของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจะแตกต่างกันออกไป 

Minimum 4 characters
Call Now Button