คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ School of Liberal Arts นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์นัน Teacher nun
* สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
* สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
* สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา
* สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รับทุกแผนสายการเรียน
วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ.)
1. ทุกสาขาเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน
2. มีการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ
3. ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวจีน ชาวญี่ปุ่น และชาวไทย
4. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน มีทุนการศึกษาพิเศษให้แก่นักศึกษาในโควตานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์นัน Teacher nun

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน

1. ธุรกิจนำเที่ยว
2. ธุรกิจการบิน
3. ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
4. พนักงานฝ่ายต่างประเท
5. นักแปล ล่าม
6. หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว

 

คณะศิลปศาสตร์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์นัน Teacher nun
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

สาขาการท่องเที่ยวจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์ ประเภททั่วไป-ต่างประเทศ ( บัตรสีบรอนด์เงิน )
ในการออกทริปทัวร์ในเส้นทางที่กำหนดตามข้อบังคับของ ททท. ทั้ง 7 เส้นทาง จะมีเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักศึกษาไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด

 

 

คณะศิลปศาสตร์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์นัน Teacher nun
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ในชั้นปีที่3 ภาคเรียนที่2 นักศึกษาทุกคนจะได้ไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัย IIUM ประเทศมาเลเชีย

 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จีนศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์นัน Teacher nun
สาขาวิชาจีนศึกษา
ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กับ Cheng Shiu University (CSU)

มหาวิทยาลัยเจิ้งชิว Cheng Shiu University เป็นมหาวิทยาลัย เอกชนที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเกาสง (Kaohsiung City) ประเทศไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1965 เดิมชื่อว่า Cheng-Shiu Junior College of technology และในปี ค.ศ. 2003 ได้เปลี่ยนเป็น Cheng Shiu University ปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับ ปริญญาเอก ปริญญาโท และ ปริญญาตรีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จีนศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์นัน Teacher nun

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเจิ้งชิว และส่งนักศึกษาสาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาต่อเนื่อง ทุกปี ซึ่งในระหว่างศึกษานักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการเรียน กับเจ้าของภาษาและมีเพื่อนต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

 

 

คณะศิลปศาสตร์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์นัน Teacher nun
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ในชั้นปีที่3 ภาคเรียนที่2 นักศึกษาทุกคนจะได้ไปศึกษาที่ มหาวิทยาลัย KOBE ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (นักศึกษาจะได้ทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้) ***ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

leaning university for quality and morality in asia

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

Minimum 4 characters
Call Now Button