คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ School of Law
หลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต Bachelor of Law

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

* รับทุกแผนสายการเรียน
*วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
*เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( ภาคปกติ ) เรียนจันทร์ – ศุกร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( ภาคพิเศษ ) เรียนเสาร์-อาทิตย์

จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสูตรเน้นการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านวิชาชีพกฎหมายตามความร่วมมือกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะวิชาชีพกับหน่วยงานต่างๆอาทิ ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด องค์กรภาคเอกชนผ่านโครงการฝึกงาน
สามารถเลือกเรียนกฎหมายเฉพาะทางเพิ่มเติม เพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายทั่วไป โดยเลือกเรียนเฉพาะทางได้ เช่น กฎหมายไซเบอร์ กฎหมายอิสลาม และกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
มีโครงการภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) ผู้พิพากษา *
2) อัยการ *
3) ตำรวจ / ทหาร / นายทหารรัฐธรรมนูญ
4) นิติกรภาครัฐและเอกชน
5) ทนายความ
6) ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทเอกชน

หมายเหตุ * ต้องจบจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

Minimum 4 characters
Call Now Button