คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ School of Science Program in Public Health นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์นัน teacher nun
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต          Bachelor of Science
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Public Health

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

มี 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)

 

 

 

 

นักศึกษาจะเลือกสาขาได้ในชั้นปีที่3 ( สาขาสาธารณสุขชุมชน, สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย )
เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งการเรียนรู้จากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

* แผนการเรียนสายวิทย์-คณิต
* วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6
* เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

* นักวิชาการสาธารณสุข /นักวิชาการควบคุมโรค/นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ/นักวิชาการสุขศึกษา/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
* นักวิเคาระห์ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมมลพิษ/นักวิชาการสุขาภิบาล
* อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
* นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
* อาชีพอิสระด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

Minimum 4 characters
Call Now Button