คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineeringนักศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้าฯ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย teacher nun
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Electrical and Energy Engineering

 

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

* รับทุกแผนสายการเรียน
* วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
* เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

การเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะละนำมาประยุกต์ใช้ต่อวิชาชีพในอนาคต
มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ Oracle Academy และ Cisco Academ ประสานแหล่งฝึกงานให้นักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง หรือ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมธุรกิจ และงานวิจัยต่าง ๆ เช่น

1. วิศวกรในระบบราชการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ตลอดจนถึงการเป็นวิศวกรประจำกรม กองของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

2. วิศวกรในระบบรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การเป็นวิศวกรในการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การโทรศัพท์ ศูนย์โทรคมนาคมต่าง ๆ และโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างที่รัฐดำเนินการ เป็นต้น

3. วิศวกรในระบบอุตสาหกรรมและธุรกิจ ได้แก่ วิศวกรประจำโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ทาง ไฟฟ้า และเป็นวิศวกรประจำบริษัทที่รับปรึกษาปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้า และเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

Minimum 4 characters
Call Now Button