คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ School of Business Administration
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( ภาคภาษาไทย )
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( ภาคภาษาอังกฤษ )
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ( บช.บ.)

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

* รับทุกแผนสายการเรียน
* วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
* เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

จุดเด่นของหลักสูตร

* สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศและอาจารย์ชาวไทย
* มีการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคเรียน
* นักศึกษาได้ฝึกงานในหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการต่างประเทศ,กรมการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรม
* ในช่วงที่ผ่านมาผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทันที ที่สำเร็จการศึกษา เช่น กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการต่างประเทศ,กรมการค้าระหว่างประเทศ, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, กรมศุลกากร, สภาอุตสาหกรรม, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคาร บริษัทสายการบิน รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ
* นักศึกษาปี 3 เทอม 2 เรียนที่ มหาวิทยาลัยนาซาน ประเทศเกาหลีใต้
* ค่าเทอมรวมค่าใช้จ่ายศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคเรียน ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง

อาชีพที่บัณฑิตสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ประกอบอาชีพในสถานประกอบการในภาครัฐ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางด้านธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ
2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ เช่น
2.1 พนักงานบริษัททั้งในและต่างประเทศ
2.2 บุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม สายการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ
2.3 บุคลากรในองค์กรการค้าระหว่างประเทศ
2.4 เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ธุรกิจนำเข้า – ส่งออกหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านโลจิสติกส์
2.5 นักวิชาการ หรือนักวิเคราะห์แผนและนโยบายเศรษฐกิจ
2.6 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่ติดต่อกับต่างประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– หลักสูตรสอดคล้องกับหลักการทางการบัญชีสากลเพื่อรองรับการเป็นวิชาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้สามารถประกอบอาชีพทางบัญชีในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ
– ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์แก่นักศึกษาด้านวิชาการ ผ่านการแข่งขัน อาทิ โครงการ RD Camp โดยกรมสรรพากร โครงการแข่งขันตอบปัญหาบัญชีระดับประเทศ การแข่งขันโครงการต้นกล้าสีขาว โดยธนาคารกรุงไทย
– มีแหล่งฝึกงานทางบัญชีรองรับ อาทิ บริษัทแอคเคาท์ติ้งอินฟินิตี้ จำกัด บริษัทชัยภัทร เคลียร์ริ่ง แอคเคาท์ จำกัด และอื่นๆ
– ที่ผ่านมามีอัตราการได้งานทำสูงถึงร้อยละ ๑๐๐ โดยนักศึกษาบางคนได้รับการจ้างงานหลังจากฝึกงานในทันที

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

Minimum 4 characters
Call Now Button