คณะการบิน

คณะการบิน school of Aviationนักศึกษาคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย teacher nun
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน  Aviation Management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ.)

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

   • วุฒิการศึกษาร ม.6, ปวช , ปวส , กศน ทุกแผนการเรียน
   • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
   • ส่วนสูง ผู้หญิง 155 ขึ้นไป ผู้ชาย 165 ขึ้นไป   โดยมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง

  จุดเด่นของหลักสูตร

 • ครอบคลุมทุกศาสตร์การเรียนด้านการบิน
 • นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation: ICAO ) และมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
 • มีแผนการเรียนให้เลือกทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ  ผู้เรียนภาคอากาศสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมเป็นนักบินพาณิชย์ได้
 • หลักสูตรเน้นทฤษฎีและปฏิบัติ  มีห้องปฏิบัติการจำลองด้านการบินเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง
 • มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการบินพลเรือน,บจก.บางกอกเอวิเอชั่น,บจก.ศรีราชาเอวิเอชั่น,บจก.แบกส์บริการภาคพื้น,บมจ.สายการบินนกแอร์  เป็นต้น
 • เสริมทักษะภาษาต่างประเทศทั่งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  อาทิ  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  เพื่อให้สามารถด้านอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 • มีโครงการภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 • ประสานแหล่งฝึกงานให้นักศึกษาได้ฝึกงานกับแหล่งฝึกงานที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจการบิน  อาทิ  บ.การบินไทย  จำกัด(มหาชน),บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย,ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ,สายการบินต่างๆ,และบริษัทให้บริการภาคพื้นชั้นนำ
 • มีทุนเรียนดี  และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนามบิน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ/เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)
 • เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่ง/บริการลูกค้า/ชิปปิ้งสายการบิน
 • เจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุระกิจที่เกี่ยวข้องกับธุระกิจสายการบิน อาทิเช่น การท่าอากาศยานไทย กรมศุลกากร กรมการบินพลเรือน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน/เจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับภาคพื้นดิน
 • อาจารย์สถาบันการศึกษา/วิทยากรบรรยายคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย teacher nun

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

Minimum 4 characters
Call Now Button