คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ School of Information Technologyนักศึกษาคณะไอที มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย teacher nun
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

 

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • รับทุกแผนสายการเรียน
  • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน.
  • ควรมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
  • รับผู้จบ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (สามารถเทียบโอนได้)
   รายละเอียดหลักสูตร
  • เรียนเกี่ยวกับการสร้างซอฟต์แวร์
  • ฝึกให้นักศึกษาสร้างแอพเป็นของตนเอง พร้อมแจกโน้คบุ้คฟรี ( ในปีที่2 )
  • ทำความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับองค์กรไอทีที่มีชื่อเสียงระดับสากล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
ผู้ดูแลระบบ (System Administration)
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administration)
ผู้สนับสนุนระบบ (System Supporter)
งานพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
งานบริหารจัดการโครงการ

สมัครเรียนออนไลน์ กับอาจารย์นัน คลิก

Minimum 4 characters
Call Now Button