การทำแฟ้มสะสมผลงาน portfolio student เตรียมรับ Entrance 4.00 สำหรับเด็กแอด61

แบบฟอร์มที่เหมาะสม สำหรับการทำแฟ้มสะสมผลงาน ก็อปปี้ไปใช้กันได้เลยค่ะ ส่วนใครจะตกแต่งเพิ่มเติม ก็ขอให้ครอบคลุมเนื้อหาตามนี้นะคะ

แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

  1. ปกแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
  2. คำนำ
  3. สารบัญ (ไม่ต้องลงเลขหน้า เพราะอาจมีการเพิ่มเติมในภายหลัง)

ส่วนที่ 1

1.1 ประวัติส่วนตัว

1.2 ประวัติครอบครัว

1.3 ความสามารถพิเศษและความสนใจ

1.4 ประวัติการศึกษา

1.5 รายงานประวัติผลการเรียน

1.6 เกียรติประวัติผลงานด้านวิชาการ

1.7 ประวัติการเข้าอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา

1.8 เกียรติประวัติด้านพฤติกรรม

1.9 เกียรติประวัติด้านกิจกรรม อื่นๆ สามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ส่วนที่ 2 ความภาคภูมิใจ ในผลงานการเรียนรู้ จากการเรียน 8 กลุ่มสำระการเรียนรู้ (เลือกเอาชิ้นงานที่ภาคภูมิใจมาใส่อาจจะภาคเรียนละ 1 – 3 ชิ้น)

ส่วนที่ 2

2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ส่วนที่ 3 ผลงานที่ภาคภูมิใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ภาคผนวก

Leave a reply

Minimum 4 characters
Call Now Button